Промишлени халета на площадка ” Метален амбалаж “, гр.Радомир, кв. 155, УПИ VI

Възложител: Търговско дружество ” ВЕТПРОМ ” АД