СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И САНИРАНЕ НА СГРАДИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
TECHNOBUILD ENGINEERING е инженерингова компания специализирана в областта на предпроектни проучвания и строителство на нови сгради и съоръжения, основен ремонт и саниране на сгради в експлоатация, изпълнени в съответствие с изискванията за енергийна ефективност, съобразно техническите норми и в съответствие с българските стандарти. Фирмата разполага с компетентно ръководство и квалифицирани работници, както и с необходимата строителна механизация.

ПРОЕКТЕН МЕНИДЖМЪНТ
TECHNOBUILD ENGINEERING предлага на клиентите и партньорите си услугата „Ръководител проект” от стартиране на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация. С тази консултантска услуга поема организационните функции и отговорности по време на строителството:

 • Изготвя подробен план график за строежа и контролира изпълнението му;
 • Изготвя и провежда тръжните процедури и участва заедно с Възложителя в избора на изпълнители и доставчици на услуги;
 • Координира дейността на изпълнителите;
 • Упражнява ежедневен проектантски надзор на строежа;
 • Носи отговорност до приключване СМР на строежа и въвеждането му в експлоатация.

КОНСТРУКТИВНИ ОБСЛЕДВАНИЯ
Извършва се за установяване на актуалното състояние на носещата конструкция на обследвания обект преди предприемане действие по преустройство или саниране на съществуващи сгради. Първа стъпка при взимане на решение как да бъде обновена дадена сграда е архитектурното и конструктивно обследване за установяване на актуалното състояние:

 • Запознаване и анализиране на наличната проектна документация за носещата конструкция на сградата;
 • Технически оглед, визуално и инструментално обследване и документиране на наличните дефекти, пукнатини и повреди в елементите на конструкцията на сградата, участъци с открита армировка;
 • Събиране на информация относно общите геометрични размери на носещата конструкция – междуетажни височини, конструктивни междуосия, наличие на дилатационни фуги и др.;
 • Установяване на основните размери на напречните сечения на главните конструктивните елементи от сградата (колони, греди, плочи, стени) и сравняване с тези от проекта по част „Конструкции” ако има налична проектна документация;
 • Установяване на якостните и деформационните свойства на вложените в конструкциите материали в главните елемeнти на конструкцията. (бетон, армировка, стомана, дърво и др.);
 • Установяване на дефекти и повреди в конструкцията.

Втора стъпка е представяне на резултатите от конструктивното обследване в „Техническа експертиза”, в която е формулирано и заданието от Възложителя:

 • Систематизира се информацията относно нормите и критериите на проектиране, използвани при първоначално проектиране на носещата конструкция на сградата;
 • Установява се типа и значимостта на минали конструктивни повреди, включително и проведени ремонтни дейности;
 • Извършва се проверка на носещата способност на характерни елементи на конструкцията при отчитане актуалните характеристики на вложените материали;